Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-FACTORY.PL 
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 R. 

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-factory.pl;

5. Prowadzący sklepAPRIL Business Computer Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Płowieckiej 109A  w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000180212, NIP: 118-00-09-427

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-factory.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy APRIL Business Computer Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Płowieckiej 109A  w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000180212, NIP: 118-00-09-427, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Biuro Handlowe - punkt prowadzenia przez Prowadzącego sklep sprzedaży stacjonarnej znjadujący się przy ul. Płowieckiej 109A w Warszawie, działający od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 z wyjątkiem świąt.  

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.e-factory.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.e-factory.pl, prowadzony jest przez firmę APRIL Business Computer Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Płowieckiej 109A  w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000180212, NIP: 118-00-09-427.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, opisanych na stronie www.iai-shop.com.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-factory.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego sklep.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego sklep.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego sklep,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prowadzący sklep zaznacza jednak, iż dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie opisy, zdjęcia i ceny produktów były w pełni prawidłowe i kompletne. Prowadzący sklep nie może jedna zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów. Jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu dzwoniąc na numer tel. 22/ 612 54 33 lub 22/ 612-59-40, tel. kom.: 601-261-911, e-mail:info@april.pl. Opłata za połączenie w/g taryfy operatora.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-factory.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu e-factory.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13. Prowadzący sklepp w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie przesyłką kurierską realizowaną za pośrednictwem kuriera DPD. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 8 godzin do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że Zamówienie dotyczyło Towarów dostępnych na zamówienie, tj. nie będących aktualnie na stanie magazynowym. W przypadku takich Towarów, czas dostawy jest nieznany i wymaga kontaktu z Prowadzącym sklep.

5.4. Odbiór w Biurze Handlowym - do zamówienia o wartości poniżej 350,00 zł netto doliczamy opłatę manipulacyjną wysokości 10,00 zł. Opłata nie jest doliczana do przesyłek.

5.5. Produkty widniejące na stronie sklepu nie znajdują się bezpośrednio w sklepie e-factory.pl w Warszawie, a w magazynie centralnym.

5.6. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Prowadzący sklep zobowiązuje się do realizacji zamówień i wysyłki towarów posiadających status "Dostępny" w terminie 24 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Prowadzącego sklep.

5.7. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "Dostępny", przybliżony termin oczekiwania na towar to 14 dni od daty złożenia zamówienia. Termin oczekiwania może się wydłużyć. W przypadku gdy towar nie będzie już dostępny, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. Czas dostawy w takim przypadku ustalany jest indywidualnie z Klientem.

5.8. Odbiór osobisty możliwy jest dopiero po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu dostępności zamówionego Towaru przez pracownika Prowadzącego sklep. 

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 41 1140 1010 0000 2197 5600 1012;

b) płatnością w systemie za pomocą systemu szybkich płatności;

c) za pośrednictwem kuriera (za pobraniem);

d) gotówką w przypadku odbioru osobistego w Biurze Handlowym. Przy odbiorze osobistym i wybraniu płatności gotówką nie jest możliwa płatność kartą płatniczą lub kredytową.

6.3. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Prowadzącego sklep mailowo na adres info@april.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Prowadzący sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7.5. Klient powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar Prowadzącemu sklep niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował go o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i gwarancje

8.1. Prowadzący sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@april.pl. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Prowadzący sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

8.4.Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

8.5. Reklamacje rozpatrywane są przez dostawców Prowadzącego sklep w terminie 14 dni roboczych jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres: info@april.pl z informacją zawierającą: pełną nazwę produktu, numer faktury zakupu, numer zamówienia oraz opis uszkodzenia.

8.6. Reklamowany towar Klient wysyła na własny koszt. Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów reklamacja nie będzie uwzględniona.

8.7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8.8. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, z zerwaną folią i/lub z uszkodzonymi plombami. Szczególnie dotyczy to materiałów eksploatacyjnych takich jak tusze i tonery. Nie ma możliwości zwrotu produktów podlegających ochronie praw autorskich takich jak oprogramowanie, gry, płyty CD z muzyką itp.

8.9. Towar podlega przyjęciu wyłącznie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres: info@april.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie kompletnej reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

9.6. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym w Biurze Handlowym, Klient rezerwuje towar w Sklepie, a  Prowadzący sklep ściąga towar z magazynów wysyłkowych pod konkretne zamówienie. W takim przypadku umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta podczas odbioru w sklepie i potwierdzona wystawieniem faktury. W myśl przepisów taki zakup nie jest już zakupem przez sklep internetowym (zakup na odległość), a zwrot towaru możliwy jest w przypadku niezgodności towaru z umową.

 

X.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.5. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel